1. หลังจากยืนยันผลการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก
2. หลังจากลงทะเบียนรายการวิ่งเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องชำระค่าสมัครภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครในระบบ
3. หากเลยกำหนดเวลา หรือ จำนวนนักวิ่งครบตามกำหนดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกรายการที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร ในทุกกรณี
4. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อมีการชำระเงินและ จนท. ตรวจสอบเป็นสถานะ "ชำระแล้ว" เท่านั้น
5. กรณีขอยกเลิกการสมัคร จะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. ผู้จัดงานไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในรายการค่าสมัคร โปรดระวังผู้แอบอ้าง
7. หมายเลขนักวิ่งที่ท่านได้รับ จะเป็นการรันอัตโนมัติโดยระบบเท่านั้น (ตามลำดับการสมัคร) ไม่สามารถล็อคเลขใดๆ ได้