ที่มาของโครงการ
          ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติก่อตั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2537 และดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน ครบรอบปีที่ 25 ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นความสำคัญในโอกาสดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการ “เภสัช มน. มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้เส้นทางการวิ่งภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย และสร้างสัมพันธภาพอันดี ตลอดจนสร้างความสามัคคีร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
          1) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 25
          2) เพื่อส่งเสริมให้ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย และสร้างสัมพันธภาพอันดี ตลอดจนสร้างความสามัคคีร่วมกัน
          3) เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษากับนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร